Pytania i odpowiedzi

 1. Ile kosztują usługi doradcze firmy Provis?
  Nic. Usługi doradcze z zakresu kredytów, ubezpieczeń, leasingu, inwestycji, funduszy emerytalnych – za wyjątkiem usług związanych z obsługą nieruchomości – są bezpłatne.
   
 2. Co to jest zdolność kredytowa?
  Jest to zdolność podmiotu gospodarczego lub gospodarstwa domowego do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie ustalonym między kredytodawcą (bankiem) a kredytobiorcą. Jest to różnica pomiędzy dochodami podmiotu gospodarczego/gospodarstwa domowego a kosztami, jakie ponosi podmiot/gospodarstwo. W wyliczeniach zdolności kredytowej brane są pod uwagę m. in. stan cywilny kredytobiorcy liczba osób w gospodarstwie domowym źródła i wysokość dochodu posiadany majątek zobowiązania finansowe kredytobiorcy wydatki gospodarstwa domowego preferowana forma spłaty kredytu (raty równe lub malejące) waluta kredytu Należy pamiętać, iż każdy bank wylicza zdolność kredytową według własnych kryteriów, zatem jej wysokość może się znacząco różnić. Zdolność kredytowa wyrażona jest poprzez maksymalną wysokość raty kredytu, jaką możecie Państwo płacić miesięcznie, a w konsekwencji, jak duży kredyt możecie Państwo zaciągnąć.
   
 3. Z czego się składa koszt kredytu?
  Na koszt kredytu składają się: prowizja bankowa oprocentowanie kredytu rodzaj rat: rów lub malejące spread – dotyczy kredytów walutowych – jest to różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży waluty koszty zabezpieczeń przejściowych i docelowych pozostałe opłaty, powstałe przy uruchomieniu kredytu, np. za prowadzenie konta bankowego, za wycenę nieruchomości, za ustanowienie hipoteki opłaty w okresie kredytowania, np. za podwyższenie kwoty kredytu, za wydłużenie okresu spłaty kredytu, za przewalutowanie, za wcześniejszą spłatę, za sporządzenie aneksu do umowy Prowizja nie jest kluczowym kosztem kredytu, szczególnie gdy kredyt spłacany będzie przez długi okres czasu. W takim przypadku największe znaczenie ma oprocentowanie, a w szczególności wysokość marży bankowej, oraz stałe koszty zabezpieczeń.
   
 4. Co to jest prowizja?
  Prowizja to jednorazowa opłata za przyznanie kredytu, ponoszona z reguły przed jego wypłatą.
   
 5. Z czego składa się oprocentowanie kredytu?
  Na oprocentowanie składają się stopa bazowa oraz marża banku. Stopa bazowa może być stała lub zmienna - najczęściej stosowana w przypadku kredytów długoterminowych. Zmienna stopa bazowa to stopa procentowa, oferowana na rynku międzybankowym przez grupę największych banków i stosowana przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów o stawce zmiennej (czyli WIBOR, LIBOR, EURIBOR). Marża to stała wartość, wyrażona w punktach procentowych, ustalona przez bank, która jest zarobkiem banku.
   
 6. Co to jest WIBOR WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)
  To wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym, czyli średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne udzielić pożyczki w złotych innym bankom na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.
   
 7. Co to jest LIBOR? LIBOR (London Interbank Offered Rate)
  To stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez cztery główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster. Stanowi bazową stopę procentową dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym.
   
 8. Co to jest EURIBOR EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)
  To stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalane przez FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne w Brukseli.
   
 9. Z czego składa się rata kredytu?
  Rata kredytu to łączna kwota raty kapitałowej i odsetkowej, przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy, lub rata odsetkowa, przypadająca za dany okres rozliczeniowy w okresie karencji. Rata kapitałowa to kwota kapitału, jaką kredytobiorca jest zobowiązany spłacić bankowi w terminach określonych umową kredytową. Rata odsetkowa to kwota odsetek, którą kredytobiorca jest zobowiązany spłacić bankowi w terminach określonych umową kredytową. Wysokość raty odsetkowej zależy od wysokości oprocentowania określonego w umowie kredytu oraz od kwoty kapitału pozostałej do spłaty.
   
 10. Jakie raty wybrać: malejące czy równe?
  Raty malejące to raty kapitałowo-odsetkowe w ramach kredytu, na które składają się równe raty kapitału (uzyskane przez podzielenie kwoty kredytu przez liczbę rat określonych przez klienta) oraz malejące odsetki, naliczane od aktualnej kwoty zadłużenia. Rata kapitałowa jest stała, a rata odsetkowa zmniejsza się z każdą kolejną ratą. Zatem na początku spłaty kredytu rata kapitałowo-odsetkowa jest największa, a z każdą następną maleje obciążenie kredytobiorcy. Taka forma spłaty jest tańsza, ale wymaga ponoszenia wyższych kosztów na początku spłaty kredytu, co może być uciążliwe, choćby z uwagi na dodatkowe koszty, wynikające np. z remontu kredytowanej nieruchomości. Raty równe (annuitetowe) to takie, gdzie każda rata (suma odsetek i kapitału) jest taka sama w okresach spłaty kredytu - czyli np. co miesiąc płacimy taką samą kwotę, ale udział raty kapitałowej rośnie, a odsetkowej – maleje. Taka forma spłaty kredytu jest droższa. Kredytobiorca zapłaci więcej odsetek, bo te liczone są od wyższego salda zadłużenia, niż w przypadku rat malejących. Należy pamiętać, że przy kredytach w walutach obcych raty równe są podawane w walucie kredytu. Po przeliczeniu na złote polskie (w większości przypadków w ten sposób są spłacane kredyty walutowe) każda rata płacona co miesiąc będzie już inna, ponieważ zależy od kursu danej waluty względem PLN).
   
 11. Co to jest spread?
  Spread to wyrażona w procentach różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży waluty kredytu. W przypadku kredytów hipotecznych jest to o tyle ważne, że kredyt w walucie obcej jest wypłacany po kursie kupna a spłacany po kursie sprzedaży. W tym samym dniu mamy więc do spłaty więcej o koszt spreadu walutowego (zwykle 4-5 proc. od całej kwoty kredytu).
   
 12. Jakie rodzaje zabezpieczeń kredytu stosują banki?
  Banki stosują różne zabezpieczenia na poczet spłacanego kredytu. Niektóre z nich mają charakter czasowy, inne obowiązują przez cały okres kredytowania. Zabezpieczenia czasowe: ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – stosowane, gdy kwota kredytu przekracza ustalony przez bank procent wartości nieruchomości. Koszt takiego ubezpieczenia to zazwyczaj dodatkowa opłata, wyrażona w procentach i odnosi się do kwoty przekroczenia. Kredytobiorca przestaje ponosić tę opłatę, gdy wartość pozostałego do spłaty kredytu spadnie poniżej określonego procentu wartości nieruchomości; ubezpieczenie spłaty kredytu – z reguły jest to podniesienie oprocentowania kredytu do czasu ustanowienia hipoteki; to bardzo wygodne ubezpieczenie, gdyż nie wymaga poręczycieli; ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy i likwidacji działalności gospodarczej – bank może zażądać takiego ubezpieczenia w szczególnych przypadkach, wynikających z sytuacji rodzinnej kredytobiorców (z reguły działa ono nie dłużej niż 5 lat); weksel własny in blanco – może być stosowany jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty do czasu ustanowienia hipoteki; poręczyciele – coraz rzadziej stosowane zabezpieczenie czasowe. Zabezpieczenia docelowe: hipoteka na finansowanej nieruchomości – zwyczajowo obowiązkowe zabezpieczenie docelowe kredytu; hipoteka na innej nieruchomości klienta lub na nieruchomości osoby trzeciej – może być stosowane zamiennie do hipoteki na finansowanej nieruchomości lub jako dodatkowe zabezpieczenie; cesja z praw ubezpieczenia nieruchomości – obowiązkowe ubezpieczenie, stosowane łącznie z hipoteką; ma na celu zabezpieczenie interesów banku, jak i klienta w przypadku zdarzeń losowych, np. pożaru; cesja z praw ubezpieczenia na życie – coraz częściej stosowane zabezpieczenie kredytu, w wielu przypadkach jako dodatkowe zabezpieczenie do hipoteki, w niektórych bankach obowiązkowe.
   
 13. Jaki kredyt wybrać: w złotych czy w walucie obcej?
  To zależy od wielu czynników. Najważniejsze to: - cel, w jakim zaciągamy kredyt – jeśli kupujemy nieruchomość z zamiarem jej odsprzedaży, to za kilka lat może się okazać, że mimo wyższego oprocentowania, kredyt w złotych okaże się bardziej korzystny, z uwagi na spread walutowy, który tym bardziej rzutuje na całkowity koszt kredytu, im krótszy jest okres kredytowania; skłonność do ryzyka – kredyt udzielony w złotych będzie miał wyższe oprocentowanie niż kredyt w euro, ale w przypadku kredytu walutowego, należy brać pod uwagę ryzyko walutowe czyli zmianę kursu, co może znacząco wpływać na wysokość raty, a co za tym idzie, na koszt kredytu; zdolność kredytowa – zdolność kredytowa w walucie obliczana jest na podstawie raty wyliczonej od podwyższonej o 20% wartości kredytu oraz na podstawie oprocentowania, jakie stosowane jest dla złotówek; dlatego też wymagany minimalny dochód - w przypadku kredytu w walucie – jest wyższy, niż w złotych, przy zachowaniu innych parametrów niezmiennych;
   
 14. Co to jest leasing?
  Leasing jest nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem. Leasing jest najprostszą i najszybszą formą finansowania inwestycji przez przedsiębiorców, zarówno dla tych, którzy rozpoczynają swoją działalność, jak i chcących rozwijać swój biznes. Szczegółowe informacje na temat leasingu oraz jego form znajdą Państwo w zakładce Leasing
   
 15. Co to jest BIK?
  Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja powołana przez banki, która ma na celu gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o aktualnych zobowiązaniach kredytobiorców oraz o historii kredytowej klientów banków komercyjnych oraz kas SKOK, zarówno osób fizycznych jaki przedsiębiorców. BIK nie prowadzi czarnej listy dłużników, tylko poprzez system informatyczny monitoruje sposób realizacji zobowiązań kredytowych klientów. Dane posiadane przez BIK to przede wszystkim dane pozytywne, które wskazują na postępowanie kredytobiorcy zgodnie z warunkami umowy. Za ich poprawność odpowiadają instytucje przekazujące, w przypadku przekazania nieprawidłowych lub nieaktualnych danych, instytucja przekazująca zobowiązana jest do natychmiastowego ich poprawienia.
   
 16. Kiedy moje dane trafią do BIK?
  W momencie składania wniosku kredytowego w banku lub w kasie SKOK po zaciągnięciu zobowiązania finansowego.
   
 17. Jakie dane trafiają do BIK?
  Dane identyfikacyjne informacje o zobowiązaniach kredytowych stan początkowy zadłużenia aktualne zadłużenie historia kredytowa w zestawieniu miesięcznym informacje o współkredytobiorcy, poręczycielu, gwarancie, dostawcy zabezpieczenia, pełnomocniku, upoważnionym użytkowniku oraz o przystępującym do długu.
   
 18. Jak długo moje dane przetwarzane są przez BIK?
  Jeśli zobowiązania spłacane były w terminie, to Państwa dane przetwarzane są przez BIK od momentu zaciągnięcia zobowiązania do dnia jego spłaty, oraz dodatkowo po wygaśnięciu zobowiązania, przez okres 5 lat, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, np. podczas podpisania umowy kredytowej. Bez zgody kredytobiorcy dane są przetwarzane jeżeli: zobowiązania nie zostały uregulowane lub zwłoka w spłacie przekroczyła 60 dni, po upłynięciu kolejnych 30 dni od momentu poinformowania kredytobiorcy przez bank lub SKOK o zamiarze przetwarzania danych bez jego zgody.
   
 19. Jak mogę sprawdzić dane w BIK?
  Informacje udostępniane są na pisemny wniosek. Formularz dostępny jest na stronie www.bik.pl lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta. BIK ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi, licząc od daty rejestracji wniosku. Wnioski składane drogą korespondencyjną należy przesłać listem poleconym na adres Biura Obsługi Klienta BIK.

Leasing:

 1. Czy mogę wyleasingować samochód osobowy?
  Obecne przepisy umożliwiają wyleasingowanie każdego rodzaju pojazdu, w tym auta osobowego. W przypadku samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony można odpisać podatek VAT do kwoty 60%, jednak nie więcej niż 6000 zł.
 2. Wyleasingowany samochód został skradziony lub skasowany. Co dalej?
  W takich przypadkach stosuje się różne procedury, które reguluje umowa leasingowa.
 3. Od niedawna prowadzę działalność gospodarczą. Kiedy mogę starać się o leasing?
  Mogą Państwo ubiegać się o leasing już 1 od dnia założenia firmy. Jest to łatwiejsze w przypadku samochodów, trudniejsze przy opcji leasingowania maszyn czy urządzeń, gdyż wówczas wymagany jest większy wkład własny oraz zabezpieczenie lub poręczenie.
 4. Czy mogę wyleasingować nieruchomość?
  Tak – są to nieruchomości komercyjne, takie jak hale magazynowe, centra logistyczne, biura, lokale użytkowe itp. Ze względu na specyfikę i wartość nieruchomości, leasing tego typu skierowany jest do dużych i średnich firm, z stabilną pozycją na rynku i odpowiednią historią finansową.
 5. Jaka jest minimalna wartość leasingowanego przedmiotu?
  Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, w oparciu o wartość przedmiotu, sytuację finansową wnioskującego oraz dostępne oferty i promocje firm leasingowych.
 6. Ile wynosi czas umowy leasingu?
  Minimalny okres trwania leasingu operacyjnego to 40% okresu amortyzacji. Dla samochodów osobowych są to minimum 2 lata, dla maszyn i urządzeń mogą to być 3 lub 4 lata. Maksymalny okres leasingu ruchomości to 10 lat. Nieruchomości leasinguje się na minimum 10 lat. Warto pamiętać, że każda oferta sporządzana jest indywidualnie w oparciu o potrzeby i sytuację materialną Klienta, a podane okresy mogą ulec skróceniu lub wydłużeniu.
  W przypadku leasingu finansowego strony mogą dowolnie ustalić okres trwania umowy. Jeżeli leasingują Państwo sprzęt używany, warunki umowy określane są przez firmę leasingowa indywidualnie, w zależności od wieku maszyny czy pojazdu oraz procedur obowiązujących w danej firmie leasingowej. Leasing sprzętu używanego może być droższy w porównaniu do sprzętu nowego.
 7. Jaka jest różnica pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym?
  Różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym sprowadza się w praktyce do porównania obu form finansowania w świetle ustawy o podatku dochodowym. Leasing operacyjny daje większe korzyści podatkowe, gdyż całą ratę leasingową można uznać za koszt uzyskania przychodu, zmniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania. Leasing finansowy przypomina kredyt. Leasingobiorca jest właścicielem leasingowanego przedmiotu, w związku z czym ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych . Dodatkowym kosztem są comiesięczne odsetki naliczane przez firmę leasingową w związku z zawartą umową leasingu. Przy tej formie rozliczenia nie ma opcji wykupu.
 8. Czy jako przedstawiciel wolnego zawodu mogę ubiegać się o leasing?
  Tak, niektóre firmy mają specjalną ofertę dla specjalistów i przedstawicieli wolnych zawodów. W każdej z firm procedury te wyglądają inaczej, a sposób rozliczeń i zasady uzależnione są od pozycji zawodowej klienta i uzyskiwanych przychodów.
 9. Jakie dokumenty potrzebne są do podpisania umowy leasingu?
  To zależy od kondycji finansowej firmy, wartości i rodzaju przedmiotu leasingu. Podstawowy dokument to wniosek. W procedurach uproszczonych (leasing samochodu) wymagane jest zwykle dostarczenie dokumentów rejestrowych, niekiedy udokumentowanie przychodów i zysków za poprzedni i bieżący rok podatkowy.
 10. Jak długo trwają procedury związane z podpisaniem umowy?
  Od momentu dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem leasingowym decyzja podejmowana jest przez firmę leasingową:
 • w ciągu 24 godzin w przypadku samochodów osobowych
 • 2 do 5 dni w przypadku maszyn i urządzeń
 • do 3 tygodni w przypadku leasingu nieruchomości

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i podane okresy decyzyjne mogą być w praktyce krótsze.

 1. Czy przedmiot leasingu musi być ubezpieczony?
  Tak, jest to obowiązkowe zabezpieczenie. Firmy leasingowe oferują pakiet ubezpieczeń dla przedmiotu leasingu. Mogą Państwo ubezpieczyć przedmiot leasingu we własnym zakresie, jednak wiąże się to z koniecznością jednorazowego opłacenia składki ubezpieczeniowej.
 2. Co to jest leasing zwrotny?
  To szczególny rodzaj leasingu. Firma – właściciel sprzętu lub pojazdu sprzedaje go firmie leasingowej i uzyskuje w ten sposób środki finansowe na dowolne cele. Płacąc raty leasingowe za sprzedany sprzęt/pojazd przedsiębiorca bierze go w leasing i ma prawo użytkowania, dysponując dodatkowo środkami finansowymi na inne cele.
do góry ↑
Partnerzy
partner logo

Skontaktuj się z nami!

Poniżej dane kontaktowe. Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Tel. 723 923 205
Tel. 517 308 011
Email: biuro@provis.pl

Odwiedź nas!

ul. Zgorzelecka 30/2, ul. Mickiewicza 3, 59-700 Bolesławiec

lokalizacja powiększ

Copyright © 2011 Provis - Wszelkie prawa zastrzeżone